votey vote vote

http://minecraftservers.net/server.php?id=9309

http://minecraft-server-list.com/server/13768/